Erityisosaaminen

Terapeuteillamme on erityisosaamista eri terapiamenetelmiin ja arviointeihin. Erityisosaamiseen vaaditaan lisäkoulutus. Erityisosaamista on NDT Bobath-terapia, NDT Bobath-vauvaterapia, aikuis-Bobath, Sensorisen integraation terapia (SI -terapia) ja allasterapia. 

NDT, Bobath -terapia

 

Käytämme tiiviisti NDT, Bobath-lähestymistapaa. NDT (Neurodevelopmental Treatment), Bobath –terapia on tunnettu neurologisen kuntoutuksen lähestymistapa. NDT-lähestymistapa auttaa terapeuttia ymmärtämään, tulkitsemaan ja analysoimaan lapsen liikkumista ja toimintakykyä, sekä auttaa luomaan laadukkaampaa terapiaa.

NDT, Bobath -lähestymistapa kuntoutuksessa tarkoittaa tapaa analysoida ja tulkita yksilön liikkumiseen, toimintakykyyn ja kommunikointiin liittyviä kykyjä ja haasteita, jotka aiheutuvat neurologisen sairauden tai vamman aiheuttamasta poikkeavasta lihasjänteydestä. NDT, Bobath -lähestymistavalla ratkaistaan havaittuja pulmia sekä terapiatilanteissa että yksilön elinpiirissä.

Lue lisää  www.ndt-yhdistys.fi

Sensorisen integraation terapia

 

Sensorisen integraation terapia (SI) on terapiamenetelmä, jota Suomessa voivat käyttää kyseiseen menetelmään erikoistumiskoulutuksen käyneet toimintaterapeutit ja fysioterapeutit. 

Sensorisen integraation häiriö johtuu siitä, että kehosta ja ympäristöstä tulevan aistitiedon muokkaaminen ja yhdistäminen on heikkoa. Kun aisti-informaatio on hämmentävää, liian voimakasta ja kuormittavaa tai vääristynyttä, on vaikeuksia pysya tarkkaavaisena, keskittyä, oppia, suunnitella toimintaa ja tehdä asioita tilanteen kannalta oikealla tavalla. 

Terapiassa kuntoutetaan lapsen aistitiedon käsittelyn pulmia terapeuttisen ja vuorovaikutteisen leikin/toiminnan kautta. SI-terapia toteutetaan sitä varten suunnitellussa terapiatilassa, jossa on runsaasti erilaisia aistikokemuksia tarjoavia toimintoja ja terapiavälineitä, kuten erilaisia keinuja, liukumäkiä, tunneleita, kiipeilyä. Lapsi saa mahdollisuuksia käsitellä kehoaistitietoa, kuten liike-ja tasapainoaistitietoa, tuntoaistitietoa ja nivel- ja lihasaistitietoa muun aistitiedon kuten näkö-ja kuuloaistitiedon kanssa. Lasta tuetaan jäsentämään omaa toimintaansa, ja häntä rohkaistaan toimintojen ideointiin ja suunnitteluun. Lapsen juuri sopivan vireystason saavuttamista ja ylläpitämistä tuetaan ympäristöä ja toimintaa muokkaamalla, jotta lapsen olisi helpompi keskittyä ja sitoutua toimintoihin sekä iloita onnistumisestaan.

Terapeutti auttaa lapsen vanhempia ja päivähoitoa/koulua ymmärtämään lapsen vaikeuksia ja etsimään keinoja, joilla tukea lapsen osallistumista arjen toimintoihin kuten leikkiin, liikkumiseen, omatoimisuuteen, ryhmässä toimimiseen ja oppimiseen. 

SIPT  (Sensorisen integraation ja praksian testi)

 

Toimintaterapeutti arvioi lapsen toiminnallista suoriutumista, leikkiä ja osallistumista erilaisiin arjen tilanteisiin. Arviointimenetelmien valinta riippuu lapsen iästä ja ongelmien luonteesta. Arviointikokonaisuus perustuu normitettujen testien ja havainnoinnin tuomien tuloksien sekä vanhempien haastattelun ja päivähoidon / koulun raportoimiin lapsen haasteiden ja vahvuuksien tiedon koontiin ja analysointiin.

Sensorisen integraation ja praksiataitojen arviointiin käytetään normitettua Sensorisen integraation ja praksiantestistöä. SIPT-testistö on normitettu 4.0 – 8.11- vuotiaille lapsille. Arviointi antaa tietoa  lapsen aistitiedonkäsittelystä ja motorisen ohjailun ongelmista sekä niiden vaikutuksesta lapsen toimintakykyyn, leikkiin, oppimiseen sekä kykyyn hallita käyttäytymistään jokapäiväisissä tilanteissa. Mikäli lapsen ongelmien taustalta löytyy sensorisen integraation ja praksian ongelmia, luo arviointi perustan terapiamenetelmän valinnalle ja terapiansuunnittelulle.

Vanhemmat täyttävät kyselykaavakkeen, jossa käydään läpi lapsen sensomotorista kehitystä ja taitoja sekä reagointia erilaisiin aistiärsykkeisiin arjen tilanteissa. Lisäksi arviointiin kuuluu ohjatun ja vapaan leikin havainnointi, joka antaa arvokasta tietoa lapsen oma-aloitteisuudesta, mielenkiinnon kohteista, leikin kehityksestä sekä vuorovaikutuksesta. Arvioinnista saatava tieto auttaa myös kotona ja päiväkodissa / koulussa ymmärtämään lapsen erilaista käyttäytymistä ja oppimista sekä löytämään yksilöllisiä keinoja ja ratkaisuja selviytyä ja kehittyä.

Lue lisää  www.sity.fi

Allasterapia

 

Fysioterapiaa voidaan toteuttaa myös vedessä. Tällöin voidaan puhua allasterapiasta. Allasterapialla voi olla monta sisältöä: se voi esimerkiksi olla uinnin oppimisen tukemista tai vamman ja toimintakyvyn ongelman kuntouttamista. Veden noste auttaa harjoittelussa painovoimaa vastaan. Veden vastus antaa vastuksen tunnetta ja helpottaa liikkeen koordinaatiota. Uinnista ja allasharjoittelusta voi tulla harrastus.

 


Terapiatalo Tonus Oy