Toimintaterapia

Lasten toimintaterapiassa tuetaan lapsen kokonaiskehitystä, omatoimisuutta ja itsetunnon vahvistumista sekä motoriikan ja hahmottamisen valmiuksia. Lapsen haasteet voivat näkyä arjessa esimerkiksi kiukutteluna lähtötilanteissa tai arkuutena liikunnallisia leikkejä kohtaan. Terapia voidaan toteuttaa vastaanotolla tai lapsen arjen ympäristöissä kuten kotona, päiväkodissa tai koulussa. Olennaista toimintaterapiassa on siellä opittujen taitojen siirtäminen osaksi arkea. Terapiaa tehdään tiiviissä yhteistyössä lapsen vanhempien ja tukiverkoston kanssa, joiden kanssa suunnitellaan yhteiset tavoitteet terapiajaksolle.

Lapsen haasteista ja kehitystasosta riippuen toimintaterapian menetelminä voidaan käyttää esimerkiksi leikkiä, pelaamista, rakentamista tai luovia toimintoja. Tärkeää toimintaterapiassa on, että toiminnat tukevat lapsen tavoitteita ja ovat lapselle sopivan haastavia ja motivoivia. Tällöin lapsi voi kokea ilon ja onnistumisen tunteita. Lapsi on mukana toiminnan valinnassa, sillä on tärkeää, että toiminta on lapselle merkityksellistä. Toimintaterapeutti voi porrastaa toimintaa niin, että se on lapselle sopivan haastavaa. Terapiatalo Tonus tarjoaa viihtyisän ympäristön terapialle ja monipuoliset puitteet mahdollistavat erilaisten toimintojen, kuten liikunnallisten leikkien, kiipeilyn ja luovien toimintojen käytön terapiassa.

 

Lasten psykiatrinen toimintaterapia

Terapian tavoitteena on tarjota lapselle turvallinen ja eläytyvä vuorovaikutussuhde aikuisen kanssa toimintaterapian sisällöin ja menetelmin arvioinnin perusteella. Tavoitteellisten toimintojen kautta etsitään lapselle uudenlaisia kokemuksia omasta itsestään; tunteista, ajatusmalleista ja käyttäytymisestä, jotta hän löytäisi omaa hyvää yksilöllistä kasvuaan rakentavia toimintatapoja arjessaan. Leikkimällä ja liikkumalla löydetään yhteys lapsen valmiuksiin, taitoihin ja kykyihin ja ollaan avoimia kohtaamaan lapsi hänen omalla tavallaan. Todellista muutosta etsitään siihen miten lapsi toimii vuorovaikutussuhteissaan- esim. leikeissä ikätoverien kanssa, oppiessaan tulemaan toimeen aikuisten kanssa: ”taisteluissa ja rakkaudessa”. Terapeuttinen työ suuntautuu lapsen elämään terapiatilan ulkopuolella, siihen miten hän toimii tavallisessa päivittäisessä elämässään. Terapeutin rooli on myös tehdä lapsi ja läheiset aikuiset tietoisemmaksi niistä lapsen vahvuuksista ja erityisvaikeuksista , jotka ovat merkityksellisiä muutoksen toteutumiseen arjessa ja etsiä uudenlaisia toimivampia ratkaisuja haastaviin tilanteisiin.

 

 

 


Terapiatalo Tonus Oy